Цел и значение на книга Битие (или научна книга ли е Битие?)*

Автор: Атанас Ваташки

„Намерението на Светия Дух е да ни научи как да отидем на небето, а не как небето се движи“ (Галилео Галилей)

Едва ли е нужно да се коментира подробно това, че въпросът с тълкуването на книга Битие е един от централните въпроси за отношенията между науката и религията. Това е една от най-превратно разбираните части от Библията, в резултат на което като естествени последици се стига до влошаване на отношенията между религията и науката или неверие. За мнозина Битие представя една различна картина за историята на света от тази, която ни се предлага от съвременната наука. За тях съществува сериозен антагонизъм между двете представи и те са принудени да избират между едното или другото[1]. Има ли обаче възможност да се наблюдава хармония между тях, без да се правят насилствени компромиси? Или възможност да се наблюдава хармония между тях, тълкувайки Битие не в светлината на променящите се научни теории, а чрез постиженията на библеистиката и светоотеческата мисъл? Това ще се опитаме да разберем, хвърляйки поглед към книга Битие и най-вече първите й три глави.

Научна книга ли е Битие? Макар че Библията е предназначена за всички хора от всички времена, ние не сме първичните ѝ адресати. Библията е написана преди всичко до конкретни хора, от определен исторически период, и чак след това до всички останали, сред които сме и ние – съвременните хора. Бог говори на първите ѝ адресати, предавайки определени истини посредством техните космологични разбирания. За Него не е важно да ги убеди в някаква научна истина – за формата на Земята, водния кръговрат или състава на атмосферата, а да ги научи на Своето слово, да ги постави на пътя на спасението. Писанието не може да съдържа научни истини, които надхвърлят възможността за разбиране отстрана на първоначалната аудитория – такава информация би била неизползваема и безполезна за нея. Така, малко вероятно е Битие 1:1 да говори за Големия взрив, произвеждането от водата и земята на животни след заповедта на Твореца (срв. Бит. 1:20, 24) – за еволюцията, а създаването на човека от земна пръст (срв. Бит. 2:7) – като показващо общ химичен състав между него и пръстта. Това са по-скоро опити, след като вече съществува теория за еволюцията, теория за големия взрив, и след като са ни известви повече въпроси от областта на химията, да нагаждаме библейския текст към съвременното научно знание, без той непременно да твърди това.

Една стъпка напред, която може да ни улесни в разбирането на книга Битие, или поне би вкарало в по-ясни и точни рамки нашия анализ, е определянето на нейния жанр, и по точно на жанра на първите три глави на Битие[2]. Обикновено се приема, че Битие 1-3 гл. (а и Битие 1-11 гл. ) е епос или мит. Епосът представлява разказ, възвеличаващ делата на хора-герои, а митът е разказ за делата на богове[3]. Книга Битие (1-3 гл.) обаче не може да попадне в нито една от двете категории. Четейки тези глави, няма причина да останем с впечатление, че това е епичен разказ, възвеличаващ подвизите на хората, описани в него – Адам и Ева. Всъщност това е разказ за тяхното падение. Разказът в Битие не е и мит, каквито в Близкия Изток съществуват. Митът е разказ за отношенията между боговете помежду им, при което се наблюдава някакъв конфликт, и между боговете и хората. За да е налице мит, трябва да се говори поне за две божества[4]. В книга Битие обаче отсъства политеистично разбиране за Бога или някакъв божествен конфликт. Той утвърждава ясно монотеизма, както и идеи, различаващи се от мирогледа на останалата епично-митологична традиция: за Битие материята е дело на един всемогъщ Бог, а не на мнозина; тя е сътворена, а не предвечно съществуваща; създадена е целенасочено, а не в резултат на някакъв конфликт между боговете. Определено съществуват паралели между Битие и други разкази от Близкия Изток, което може да се обясни донякъде с общ източник, както и с това, че и последните съдържат известна доза истина, но разликите са наистина сериозни. Въобще, ясно доловим подход на Битие е, на езика на мита, да се бори с разпространени по това време погрешни схващания за света и човека, които Битие преформулира, за да предаде своето послание. И ако съдържанието в книга Битие 1-3 гл. може да бъде, на съвсем условно ниво определено като мит, то става дума за мит, напълно различен от съвременната представа, влагана в тази дума (измислица, легенда). Очевидно е, че разказът в Битие за сътворението и грехопадението е доста опростен разказ, който ни предава истините, които Бог иска да ни съобщи, образно и чрез метафори (напр. змията – дявола, Едемската градина – раят, дървото на живота – вечният живот), антропоморфизми (Бог си почива, ходи в рая) и олицетворения – като говорещата змия. Това е с цел, за да може посланието да снизходи към човека и да се премахне част от дистанцията между него и Бога, за да може истините, които Бог иска да съобщи на хората да бъдат казани на езика на човека[5]. Такъв опростен изказ е бил характерен за целия Близък Изток. При израилтяните обаче приказната окраска е само една форма на разказа, защото посланието е коренно различно.

Тъй като ние, съвременните хора, не живеем в същата историко-културна ситуация като първоначалните адресати на Битие, за нас посланието, облечено в дрехата на мита, не носи вече абсолютно същото значение. И в това няма нищо ненормално. Считаме, че е допустимо да се предположи, че ако книга Битие бе написана за нас, хората от XX в. или XXI в., тя не би имала същата форма и би изразила същите идеи, но по различен начин. И ако Битие днес не носи същото значение, но и внася объркване – в контекста на отношенията религия-наука, би трябвало да бъде „съблечена“ нейната митологична форма, за да бъде разбран истинският ѝ смисъл[6].

Самото твърдение на книга Битие, че в нея се описва сътворението на света, е възможно да създаде впечатлението, че това сътворение е в научен смисъл. Мнозина богослови поставят ударение върху твърдението, че книга Битие (а и Библията въобще) е книга с религиозно, а не научно послание[7]. Битие е книга, която цели не „похвалата на слушателите, а спасението на последователите“[8], според точния израз на св. Василий Велики. От което следва, че е нормално в текста да се търсят и открият не теории за развитието на Вселената, на живота на Земята, или принципите на термодинамиката, а Божия глас за човека, неговата роля в сътворения свят и житейско предназначение. Както пише основоположникът на старозаветната библеистика у нас, проф. Иван Марковски († 1972): „Разказът за творението, без да е философски трактат, съобщава ясно и просто, че в началото Бог сътворил небето и земята, т.е. цялата вселена, че Той е първопричина на всичко. Този разказ не е също и трактат по астрономия и геология, затова и не можем да го мерим с мащаба на тия науки и да искаме от него подобно и последователно описание на разните фрази, през които е преминала в своето развитие земята и вселената въобще. Главната цел на Библията, като богооткровено писание, отначалото до края, е да ни даде светлина върху великите истини, нужни за нашия религиозно-нравствен живот, за нашето духовно издигане”[9].

С твърдението, че Библията не е научен учебник се съгласяват дори някои креационисти, макар самите те да правят от нея точно такъв учебник. Изглежда те приемат това твърдение в смисъл, че книга Битие не излага систематично някакви научни възгледи, но все пак се стреми да дава научна информация[10]. Макар, че Битие дава знания за видимия свят, това не е научна информация, и целта на книгата не е да дава такава информация[11]. Разказът в първата библейска книга не е научен, не защото е противонаучен, а защото целите и посланието, което иска да предаде, са от богословско, а не от научно естество. Вече бяха разгледани методите на науката, чрез които тя работи, както и целите, които следва. Очевидно е, че те се различават сериозно от тези на книга Битие. Разказът за сътворението, поставен в широкия контекст на различните митове и епоси на езическите народи на Месопотамия (шумери, акадци, вавилонци) за сътворението, се явява една реакция на тях. Поставен в този контекст, той служи не на целта да дава информация за историята, устройството и начинът, по който функцонира Вселената, а да бъдат оборени погрешните вярвания на езичниците за мирозданието, да бъде разбрано предназначението на творението и по-специално на човека в Божия план за него. Казаното до тук обаче не прави историята в Битие измислица, легенда. Тя е, според сполучливият израз на митрополит Иларион Алфеев „символичен разказ за действителни събития“[12].

И научният, и богословският подход, имат свой специфичен език и съдържание. Подходът на Писанието въобще, може да се илюстрира с думите на псалмопевеца „Славя Те, защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела, и душата ми напълно съзнава това“ (Пс. 138:14). Богословието се прекланя пред човека като Божие творение, и пред неговото чудно устройство, което води до преклонение пред Създателя. То не преминава обаче в изследване на анатомичните и физиологични особености на човека, които биха показали неговото възхитително устройство. Последното е цел на научния подход.

Книга Битие не ни казва, че трябва да се тълкувана буквално, символично или алегорично, или в каква степен и трите. Това е въпрос на интерпретация. Доколкото обаче текстът, който е част от Свещеното Писание, е израз на Божественото Откровение, той очевидно е даден, за да бъде разбран или поне в основната си част. Което обаче не означава, че може да бъде разбран от всеки, който просто отвори книгата и се зачете, нито пък, че ние, читателите от XXI в. можем да я разберем по същия начин, както са я разбирали съвременниците на св. пророк Мойсей. Трябва да има някакъв ориентир.

В Православната традиция, към която и авторът принадлежи, на първо място, такъв ориентир е съборното съзнание на Църквата. То се изявява посредством Преданието, което е гласът на Бога, свидетелстващ за Себе Си в историята. Ние, православните, се стремим да четем Библията така, както я чете Църквата – чрез светите отци, съборите, богослужебните текстове и пр. На второ място (което не е напълно отделимо от първото) това е чрез богословската наука – доколкото тя е опитно-разсъдъчно изразяване на свещената истина. В случая исагогическите особености на книга Битие, поставянето ѝ в нейния културен контекст, както и един сравнителен анализ с други подобни разкази от епохата на Битие, би свършило добра работа.

Очевидно е, че  разказът за сътворението в Битие е съставен от две части, които могат да се разглеждат условно като два разказа за сътворението. Трябва обаче да се уточни, че това разделение се прави за яснота при тълкуването, а не за да се подчертае, че между тях се наблюдава някакво противоречие, нито пък непременно означава подкрепа за т. нар. документална хипотеза[13]. Разказите просто представят различни идеи на боговдъхновения автор за сътворението. Първият преминава през първа глава на Битие и продължава до Битие 2:3[14]. Приема се, че свършва там, защото конструкцията в Битие 2:4 навсякъде в същата книга описва не край на история, а нейното започване (срв. Бит. 5:1, 6:9, 10:1, 11:27 и др.)[15]. Първият разказ описва творческата седмица на сътворението на света – вкл. небесните тела, растенията, животните и човекът. Вторият разказ започва от Битие 2:4 и продължава до края на главата. В него времето не е разделено на дни и липсва информация за създаването на космически обекти. Това е така, защото негов фокус е Земята, и по-специално създаването на Едем и поставянето на човека в нея. Център на първия разказ е Божията творческа дейност, а център на втория е устройването на творението и ролята за това на човека. В първият разказ, сътворението на човека се разглежда в перспективата на него като венец на творението, а във втория разказ –  в контекста на задачата му като отговорник за Божието творение. Така, двата разказа представят различна и взаимнодопълваща се перспектива.

Първият разказ за сътворението (Бит. 1:1-2:3). „В начало Бог сътвори небето и земята“[16]. „В начало“ обозначава началото на процеса на сътворение, първо на  невидимия (тоест ангелския), а след това и на видимия свят[17]. Както отбелязва проф. Боян Пиперов, в еврейския език не съществува дума за Вселена и изразът „небето и земята” в Стария Завет обозначава „цялата Вселена”[18]. За разлика от други истории за сътворението, в Битие светът е разглеждан като материална, а не божествена действителност. В Египет например земята е олицетворена от бог Хеб, а небето – от богинята Нут[19], а във вавилонския мит Енума Елиш небето и земята са сътворени от мъртвото тяло на богинята Тиамат (олицетворяваща Океана), убита от своя потомък Мардук[20]. В израилската религия отсъства подобно отеждествяване на материята с Бога или обвързването ѝ с някакъв акт на божествено противоборство. Преди началото не съществува нито материя, нито време, нищо друго, освен Троичния Бог. Оттук нататък Той създава Вселената и всичко останало в нея. Този процес е дело не на много богове, а само на Един. Начинът, по който Бог го прави, не е от някаква вече съществуваща материя (независимо дали вече сътворена, или съвечна на Бога – което би направило самата нея божествена), а ex nihilo, от нищо (срв. 2 Мак. 7:28)[21]. За това говори и използваната дума bara, която се използва винаги по отношение на творческата дейност на Бога, при което се създава нещо, което преди това не е съществувало, нещо чудно[22]. По този пункт Битие се различава сериозно от митовете на другите близкоизточни народи, в които материята е съвечна на боговете или самата тя се отъждествява с тях[23]. Сътворението „от нищо“ демонстрира могъществото на един трансцендентен Бог, Който не може да бъде ограничаван от материята, а е неин Създател. Така Битие прави материята от съ-Бог, в едно творение на Бога, което има своята функция в Неговия замисъл. Вече след като е създадена материята, човекът, за разлика от Бога, каквото и да твори, го създава от вече сътворената от Него материя[24].

Разбира се, Бог би могъл и да не създава света[25]. Съществуването му не е плод на някаква необходимост вътре в Бога или извън Него. Той е Бог независимо дали има нещо, на което да е Бог (противно на Ориген)[26]. Бог е Този, Който е, Вечносъществуващият (срв. Изх. 3:14 СП, НП). Никой и нищо не Го принуждава да твори. Той твори в условия на абсолютна свобода. Причината за сътворението е човекът, за да може той да се радва на вечно блаженство в Бога. Според св. Максим Изповедник, причината Бог да създаде тварите, е да ги направи причастни на Себе Си като по този начин да бъдат винаги „ненаситно насищащи се на ненаситимото“[27].

„Дух се носеше над водите“ (Бит. 1:2). Мнозина автори подчертават, че еврейската дума merahefet, преведена на български като „носеше“, в своя оригинал носи значението на „мътя“, „съгрявам“[28], тоест акцентът тук е, че Духът е оказвал въздействие върху водата, така че да създаде живота, както смята и св. Василий Велики. По мнението на светите отци, в тази част от разказа се съдържа насока, че Третото Лице на Светата Троица участва в процеса на сътворение, съответно се дава представа за Неговата Божественост.

В апологетичен аспект в Бит. 1:2 се усеща дискусия с Енума Елиш, според която от водите (олицетворени от Апсу и Тиамат) произлизат други богове. В първите стихове на Битие такова учение липсва. В тях водите са безличностна материя, а не божества, от които да произлизат други божества. Всъщност по-нататък в разказа се вижда, че от нея ще произлязат не богове, а Божии творения[29]. И животът възниква вследствие на дейността на Единия Бог върху водата, а не вследствие на нейната божествена сила.

Характерна особеност на Битие 1 гл. е, че сътворението се осъществява в рамките на природния ред – Бог дава заповедта си към земята да произведе растения и дървета (срв. Бит. 1:11-12), както и сухоземни животни (срв. Бит. 1:24-25), а водата – морски обитатели (срв. Бит. 1:20-21). И те го правят. Това става посредством заложените в природата творчески логоси, за които вече стана дума. Св. Василий Велики, говорейки за този аспект от сътворението на земята, пише: „Творецът е бил вложил в нея силата и тя е носила в себе си раждането на всичко, но е чакала подходящото време, за да изведе на бял свят, по Божия заповед, скътаното в нея“[30]. Св. Йоан Дамаскин допълва, че Божията заповед към материята се отнася не само към първоначалното сътворяване, но и към онова, което ще произлезе впоследствие[31], следователно в света е налице продължаващо творение[32]. Привърженици на еволюцията виждат в тези стихове от Битие, и въобще в цялата книга, загатване за еволюционен процес. Това е възможно обяснение, което обаче не трябва да се разбира в смисъл, че Битие има за цел да предаде по един опростен начин еволюционната теория, точно както се е случила според съвременната наука[33]. Най-малкото редът, описан в Битие, не е същият като този в еволюционната теория  – в последната, за разлика от Битие, влечугите възникват преди птиците, а и в Битие и посочените пасажи не се казва дали организмите са създадени постепенно или отведнъж, а че жизнената им сила е вложена в материята, от която са произлезли. По-вероятен ни се вижда изводът, че в Битие става дума за еволюция в общ смисъл на думата; като че Бог твори постепенно, от по-нисшето към по-висшето[34], както и, че се стреми да твори в рамките на природния ред и да придава творческа енергия на неживата природа, която да произведе живата.

Тварите в Битие 1 гл. са създадени според „вида си/им“ (срв. Бит. 1:12, 24, 25 НП[35]) или според „рода им” (според СИ). Преводът на това библейско твърдение по първия начин става повод Писанието да се критикува като поддържащо неизменността на видовете. Всъщност последното е твърдение на Аристотел, не на Писанието. Библията просто утвърждава, че Бог е създал различни животни. Напълно е възможно използваната дума min в еврейския текст, превеждана понякога като „вид”, да е имала по-широко значение, значение близко до съвременния термин „род“[36]. Самата дума min означава „разделяне”[37] и предава идеята за някакво обособяване на сътворените животни, без, разбира се, да го прави по начина, по който го прави съвременната зоология.

В стихове 14-17 е описано сътворяването на Слънцето, Луната и звездите[38]. В Древния Изток (а и не само), както вече бе обърнато внимание в параграфа „Демитологизация на света“, Слънцето и Луната са боготворени, а от звездите се определя съдбата на човека. Последните в Енума Елиш се разглеждат като отображения на боговете[39]. Възможно е израилтяните да са били изкушени от такова поклонение, за което вероятно подсказват наставленията във Втор. 4:19 и Йер. 10:2. В разказа за сътворението обаче тези небесни тела са представени като творения на Бога, които трябва да изпълняват ролята на знаци за времена, месеци и години. Функцията на Слънцето и Луната е по тях да се определя времето, а не животът на човека[40]. Почти незабележимото споменаване на звездите „И Бог създае и звездите” значително намалява голямото им значение, придавано от различни възгледи в древността[41]. По този начин книга Битие демитологизира и деобежествява небесните тела, сваляйки ги от божественият и страшен трон, давайки възможност на хората вече да не се страхуват от тях и да ги разглеждат във всякакъв аспект, включително научен.

Очевидно е от разказа, че светлината е създадена на първия творчески ден (срв. Бит. 1:3-5), докато Слънцето чак на четвъртия (срв. Бит 1:14-19)[42]. На първо място това показва, че дните от Битие не са обикновени, 24 часови дни (в смисъл на денонощия), защото смяната на деня и нощта се обуславя от въртенето на Земята около оста ѝ, и от Слънцето, а то още не е било създадено[43]. Във връзка с разглеждания текст би могло също така да се попита как е възможно съществуването на светлина, без да има Слънце, което е нейният източник? Всъщност не всяка светлина има за свой източник Слънцето, но напълно е вероятно тук да става дума за още една богословска атака срещу почитането на Слънцето като бог[44]. Чрез твърдението на Битие, че светлината съществува преди Слънцето, последното е лишено от една от основните му функции и практически е деобожествено. Бог казва: „Да бъде светлина.“. И се появи светлина“ (Бит. 1:3 НП). Битие показва, че светлината е дело на Всемогъщия Бог и тя може да съществува и без Слънцето. Това е позицията на видния протестантски богослов Карл Барт († 1968), както и на (което ни интересува в по-голяма степен), св. Василий Велики: „Но все още не били създадени слънцето и луната, за да не могат ония, които не бяха познали Бога, да нарекат слънцето вожд и баща на светлината, нито да го сметнат за създател на всичко приозхождащо от земята“[45].

Има и един друг интересен момент в Битие 1 гл. Сътворяването на Слънцето и Луната (Бит 1:14-16) е описано не чрез използване на думите „Слънце“ и „Луна“, а чрез общото название „двете големи светила“, както и названия, които целят разграничение помежду им – „по-голямото светило“ и „по-малкото светило“. Разбира се, както и за нас – съвременните хора, така и за древните евреи, е очевидно, че става дума за Слънцето и Луната. Защо обаче те не са назовани по обичайния начин? Възможен отговор се крие в еврейския език. На еврейски думата за Слънце е „Шемеш“ (на бълг. Шамаш), а за Луна е „Яреах“ (или „Ярих“). И двата термина са всъщност и названия на два бога от езическия пантеон: Шамаш – богът на Слънцето в почти целия Близък Изток и Яреах/Ярих – богът на Луната в Ханаан (именно където живеят израилтяните)[46]. Да бъдат използвани названията „Слънце“ и „Луна“ в текста би могло да бъде разбрано от евреите като идентифициране на Слънцето и Луната с горепосочените богове, което да довете до политеистичен мироглед[47].

Ето по такъв начин Слънцето и Луната в разказа могат да се разгледат в богословски смисъл. Ако разказа се разглеждаше научно, би могло да се попита например защо планетата Земя е създадена преди звездите? Звездите са на различна възраст, но има такива, които са много по-стари от Земята. Ако Битие беше научен текст, това би било едно противоречие със съвременната наука. Книга Битие обаче е свещен текст, а в богословието ѝ звездите са създадени за да светят – тоест съществуването им е аргументирано с оглед на тяхната цел, така че въпросът няма отношение към разказа.

Между стихове 20-25 се описва сътворението на различни групи животни като влечуги, птици, добитък и т.н. Известно е, че в Древен Египет – държава, в съседство на Израил, съществува култ към някои животни, които са почитани като земни превъплъщения на боговете или като техни символи: към бика Апис, към крокодила – въплъщение на Себек, към сокола и ястреба – въплъщение на Хор и Монту, към ибиса – въплъщение на Тот, към овена – въплъщение на Хнум, Харшеф, Амон, към лъва – на Сехмет, Пахт и други, към змията – на Уаджег и Рененутет, и др.[48]. Неслучайно досега се посочиха примери с влечуги (крокодил), добитък (бик, овен), птици (сокол и ястреб) и земни зверове (лъв), защото именно за тях Библията казва, че са създадени от Бога. Битие ги разглежда не като богове, не като обекти на поклонение, а единствено като животни, които са сътворени от един всемогъщ Бог, като добър резултат на Неговата творческа дейност (срв. Бит. 1:21).

„И Бог сътвори големите морски животни“ (Бит 1:21 НП). Използвана дума за морски животни е tanninim. Според Дерек Киднер († 2008), за ханаанските народи (до които израилтяните живеят) тази дума звучи страховито и се свързва със силите на хаоса, с които западно-семитският бог Ваал се е сражавал[49]. В Битие обаче те не са противоборстващи сили, а творения на Бога, част от реда, който Той иска да придаде на света.

Като завършек на Божията творческа активност, като венец на творението, след създаването на неживата и живата природа, последен е създаден човекът (Бит. 1:26-27). В стихове 1:26-27 човекът все още не е назоваван като Адам. На еврейски „adam“ освен собствено име на конкретната личност Адам, може да се използва по отношение на някой определен човек или да значи „човечество“ въобще[50]. В случая значението е в последния смисъл[51], тъй като в ст. 27 онзи, който е назован човек, впоследствие разбираме, че е събирателен термин за създадените по Божий образ мъж и жена. Тоест създаването на „човека“ тук означава създаването на мъжа и жената. Очевидно е, че в този стих се говори за мъж и жена, но не и за човека Адам като конкретна личност, нито пък за Ева, която е назована така чак в Бит. 3:20. Следователно, това означава, от една страна, че жената е по Божий образ не защото ще бъде взета от мъжа, който е по Божий образ, а изначално е създадена от Бога така; и на второ място, очевидно е, че богословието на Битие е склонно да разглежда човека не само като конкретна личност, но и като обобщаваш термин.

Човекът е сътворен по Божий образ и като такъв е личност, дарена с разумност, свободна воля, съвест и стремеж да общува с Бога. Човекът, като завършек на Божието творение, е поставен като негов разпоредител и цар (срв. Бит. 1:26). Това обаче не е власт на експлоатация и злоупотреба с творението, а на грижа и отговорност. Тъй като творението е сътворено от Бога, то е определено като „твърде добро“ (Бит. 1:31) и от човека се очаква да полага необходимите за него грижи.

Тук може да се отвори една скоба. В акадския епос Атрахазис създаването на човека е поставено в контекста на принудителния труд, който боговете Ану, Енки и Енлил изискват от по-нисшите божества да извършват в тяхна полза, осигурявайки им храна. По-нисшите обаче се разбунтуват и отказват да работят, в резултат на което в търсене на решение трите бога решават да създадат човека, който да замести нисшите богове в обслужването им.[52]. В Атрахазис човекът също е сътворен по Божий образ и подобие, но по този на убития нисш бог Гешту, и то от неговата кръв, смесена с глина[53]. Подобен е и случаят в Енума Елиш, където Мардук създава човека от кръвта на своя враг бога Кингу[54]. Атрахазис и Енума Елиш е възможно по този начин да целят да демонстрират материалния и божествен елемент в човека, също като книга Битие, но го правят по доста грубовато-митологичен и недостоен за човека начин. В книга Битие божественият елемент е даден посредством Божия дух, вдъхнат в човека, а не посредством останките от убито божество. Според нея също така човекът е сътворен по образа не на нисше божество, а по образа на Твореца на небето и земята. В Битие също така отсъства и идеята, че човекът е създаден, за да обслужва по някакъв начин Бога. В Атрахазис човекът е в буквалния смисъл на думата роб на бога, а не Негово най-висше създание – както е в Битие. Адам трябва да се грижи за градината в Едем, но никъде не пише, че това е, за да осигурява прехраната на Бог.

Да се върнем отново на темата за образа. Тъй като Бог казва да бъде сътворен човекът и по Божий образ, и по Божие подобие, а след това се споменава, че е сътворен само по Божий образ, някои св. отци, между които и св. Ириней Лионски, приемат, че подобието е зададено, тоест то е нещо, което трябва да се осъществи. В споменатите стихове се съдържа и загатване за Светата Троица. В ст. 26 се казва човекът да бъде сътворен по „Наш образ“ – тоест Бог е в множествено число, а в следващия 27 ст. – в единствено. Това се обяснява с желанието да се изтъкне, че Бог е Един, и същевременно е Троица. Според св. Василий множественото число се използва срещу юдеите (които отричат Светата Троица), а едиственото – срещу езическия политеизъм[55].
Като загатване за Бог Слово се разбират и многократно използваните  в 1 гл. (общо 9 пъти) думи „И Бог каза“ и сродните ѝ фрази. Очевидно е, че Бог твори чрез Своето Слово, за което се чува ехо в Пс. 32:6, 9. Чак в Новия Завет обаче ще се разбере ясно, че Словото е Личностно (срв. Йоан 1:1-14)[56].

Творческото дело на шестия ден завършва с фразата „И Бог видя всичко, което Той създаде; и ето то беше твърде добро“ (Бит. 1:31 НП). Това е Божията оценка за Неговото творение. Злото не е присъства в сътвореното, не е вкоренено в неговата природа, но се появява след грехопадението[57]. Липсата на зло обаче не означава съвършенство. Човекът, пред който е стояла задачата да израства в Бога, е сътворен само относително съвършен, тоест състоянието му не е достигнало крайната Божия цел за него[58].

Нещо, което мнозина тълкуватели на книга Битие забелязват, е че творението в шестте творчески дни е построено симетрично[59]. В първите три дни е описан ареалът, който през следващите три дни е устроен и населен:

Първи ден – светлина и тъмнина/ Четвърти ден – Слънце и Луна
Втори ден – океан и небе/ Пети ден – водни и летящи животни
Трети ден – земя/ Шести ден – сухоземни животни.

Тоест в първия творчески ден е разделена светлината от тъмнината, а в четвъртия  е създадено Слънцето, за да определя деня, а Луната – нощта; през втория творчески ден е създадено небето, което отделя водата над предела от тази под предела (океана), а в петия – животните, които обитават небето и океана; на третия творчески ден е образувана сушата, която на шестия е изпълнена със сухоземни животни. Тази симетрия още по-ясно демонстрира Божието желание, след като вече е създал материята, да я дари с нейните основни функции. Очевидно тази симетрия е търсена умишлено, и макар че този факт не е категорично доказателство, все пак е в подкрепа на твърдението, че шестте дни от сътворението касаят не науката, а ролята на творението в Божията визия.

Седмият ден (който при евреите е събота) е денят на Божията почивка. „Почивка“ е антропоморфизъм и показва прекъсването на Божията дейност по процеса на сътворение[60]. Бог поглежда на сътвореното от Него и го оценява като “твърде добро” (Бит. 1:31). Завършването на процеса на сътворение и Божията почивка играят важна роля във връзка с установяването на съботата. Изглежда съзнателно е търсена аналогия между Битие 1 гл. и Изход 20 гл. Както знаем, една от заповедите в Закона е човекът да работи шест дни, а в седмия ден, събота, да си почива, посвещавайки денят на Бога, а заповедта е аргументирана с казаното към края на първия разказ за сътворението: „Защото за шест дена Господ сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а в седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го обяви за свят“ (Изх. 20: 11 НП, срв. Бит. 2:1-3) – израз, който не се среща употребен към другите творчески дни, но само към седмия. Очевидната причина е, че разказът в Битие е свързан с установяването заповедта за съботата. Би било минималистично да се твърди, че целият разказ дотук е даден само, за да бъде утвърдено космологично значението на съботата[61], но това наистина е една от основните идеи в него. Някои креационисти твърдят, че аргументирането на пазенето на съботата със седемте творчески дни в Изх. 20:11 налага извода, че последните са непременно 24-часови[62]. Както отбелязва В. Хамилтън, възможно е дните в Битие да трябва да се разбират като дни с такава продължителност, което е направено обаче не за да се измерва колко време Бог е творил, а дните да бъдат използвани като аналогия, описваща процеса на Неговата творческа дейност, по начин, който да е достъпен и разбираем за хората[63]. Което не значи, че пазенето на съботата не може да бъде илюстрирано и чрез ден с дължина, различна от 24-часовата[64]. Нещо повече, седмият ден от сътворението е единственият, за който не е казано „настана вечер, настано утро“ – следователно, така или иначе, не може да има напълно точна аналогия между седем дневната творческа седмица и човешката седмица. Писанието не казва, че седмият ден е завършил, следователно остава непонятно как креационистите виждат аналогичността, за която претендират, между текста от Изход и седмицата в Битие 1 гл. Според Новия Завет ние също можем да влезем в тази почивка на Бога, в седмия ден, която в Евр. 4:1-7 символизира рая и в която се влиза чрез вяра в Господ Иисус Христос.

Продължителността на творческите дни
. Въпрос, който се повдига, свързан с първия разказ за сътворението, е този за характера и продължителността на творческите дни[65]. Прекаленото съсредоточаване в него през последните няколко века, е свързано в голяма степен с притесненията, че науката заплашва Християнството, че научното разбиране противоречи на Свещеното Писание. В тази връзка някои започват да приемат, че дните от сътворението са дълги периоди от време с неустановена продължителност. Други пък, вероятно мотивирани от опасността да се загуби истинското разбиране на текста, виждат дните като двадесет и четири часови. Съществува и трета група, която не е непремененно абсолютно дистинцирана от другите две, която твърди, че независимо от продължителността на творческите дни – дали става дума за дълги или кратки периоди, разказът от Битие не е научно, а религиозно обяснение на сътворението, и смисълът и значението на Битие не са заплашени от постиженията на съвременната наука. Авторът се придържа към третата възможност. Не смятаме, че дните от творческата седмица са история за действителния начин, по който е сътворен светът. И съответно анализирането на въпроса за тяхната продължителност няма абсолютно значение за възрастта на Земята – и при 24-часов творчески ден, и при такъв с неизвестна продължителност, книга Битие не поставя под въпрос научните данни, че Земята е на няколко милиарда години (и смятаме, че Православието няма проблем с научните данни за възрастта на Земята[66]). Темата за дните наистина няма отношение към взаимоотношенията религия и наука, защото продължителността на дните в Битие не обуславя възрастта на Земята. Съгласни сме с йеромонах Серафим Роуз, че въпросът за продължителността на дните е второстепенен[67] и че по-важно от това колко дълги са били, е какво се е случило в тях[68]. Все пак това не означава, че темата трябва изцяло да се елиминира. Тя се отнася до правилното ни разбиране за Библията и в крайна сметка е от значение за отношението и разбирането на хората за Християнството.

Трябва да се има предвид, че първият разказ не ни казва каква е продължителността на творческите дни. Тази тема не представлява интерес за разказа, който цели да демонстрира, че Бог е Творецът на всемира. Целта на израза „настана вечер, настано утро“ според Глийсън Арчър, е именно да се демонстрира, че тук дните трябва да се разбират в смисъл на денонощие, а не като светлата част от деня[69]. И макар че става дума за денонощие, в текста не се казва нищо за неговата продължителност. Повлияни от традиционната продължителност на деня и нощта, ние сме изкушени да приемем, че и в разказа от Битие е налице такава продължителност. Но последният, погледнат цялостно, не изглежда „традиционен“ и затова мнозина го разглеждат в по-голяма или по-малка степен небуквално. Колкото до употребения от нас израз за „традиционна продължителност на деня и нощта“, както напомня руският философ и богослов Владимир Илин († 1974), на полюсите денят и нощта са с продължителност от по 6 месеца всеки, и този пример ни откъсва от навика винаги да разглеждаме „смяната на деня и нощта в пределите на 24 часа“[70]. Ако се приеме, че денят от Битие е с продължителност 24 часа, с аргумента, че такъв е обичайният ден, на същия принцип би трябвало да се отхвърли създаването на дърветата за 24 часа, защото това е особено необичаен растеж за едно дърво. Не на последно място, на онези, които държат на 24 часовия ден, е редно да им се напомни, че смяната да деня и нощта зависи от въртенето на Земята около оста ѝ, и разбира се от Слънцето, което е източник на светлината. След като Слънцето е създадено едва на четвъртия творчески ден, очевидно трите дни преди това не са съвсем обичайни, не са обусловени от Слънцето.

Може би ще бъде от помощ значението на думата йом и нейното множествено число йомим, използвана в Битие, която освен 24-часов ден означава също и време, период с неопределена продължителност[71]. На еврейски няма отделна дума за епоха в минало време[72] (в каквото време е описван разказът в Битие) и това е напълно нормално, предвид, че еврейският е беден език – едва около 9000 думи. А с този ограничен набор от думи трябва да бъдат изразени различни идеи. В смисъл на просто „време“, период с неуточнена дължина или такава, различна от 24 часа, yom/yomim се използва на много места в Свещеното Писание (например Бт. 1:14, Бт. 2:4, 1 Цар. 27:7, 3 Цар. 1:1, 11:42, 2 Паралип. 21:19, Пс. 90:4 Йерем. 1:2, Ис. 2:2, 4:2, Мих. 4:1, Ос. 6:2)[73]. Битие 2:4, съдържащ думата yom, независимо дали приемем стиха за отнасящ се до целия процес на сътворението, описан в Битие 1 гл. (което е по-вероятният вариант) както смята Г. Арчър[74] или описващ условията до Битие 1:10 (тоест по времето на третия ден), преди появата на растителността, то и в двата случая yom ще носи значението на период, различен от един 24-часов ден.

Всъщност идеята, че дните в Битие не са обичайни, не е чужда и на светите отци. Например св. Августин († 430) пише: „Ние поне знаем, чe той (творческият ден – б. А. В.) е различен от обикновения ден, който познаваме”[75]. Или св. Киприян Картагенски († 258): „Както първите седем дни в божествената наредба се състоят от седем хиляди години…“[76]. Подобна е ситуацията и при св. Йоан Дамаскин, който говори за седем века от по 1000 години (като ние живеем в седмия) от началото на сътворението до възкресението и за осми век, който се определя и като „невечерен ден“ и се свързва с вечността[77]. За този осми век св. Василий казва, че дали ще го наречем век или ден, ще изразим един и същ смисъл[78]. Очевидно при св. отци перспективата върху дните от творческата седмица не е толкова от гледна точка на тяхната продължителност (за които все пак се споменава, че не са обикновени и че не са 24-часови[79]). Те ги разглеждат в есхатологична перспектива, в която седемте дни се превръщат в образ на историята, която ще премине с настъпването на вечността, на осмия ден.

Разбирането на дните от Битие като 24-часови поставя проблем за вместването на прекалено голям брой случили се събития в шестия ден. Как е възможно за един ден да се случи създаването на животните (срв. Бит. 1:24, 25); създаването на Адам (срв. Бит. 2:7); поставянето му в Едем (срв. Бит. 2:8); заповедта към него да яде от всяко дърво, без това за познаване на добро и зло (срв. Бит. 2:16-17); наименуването на всички полски животни и птици (срв. Бит. 2:19-20)  – един процес, който, започвайки от измислянето на имената до назоваването на всяко животно с него, би изисквал много време; приспиването на Адам, взимането на едно от ребрата му, запълването с плът, създаването на Ева от реброто и завеждането ѝ при Адам (срв. Бит. 2:21-22)[80]? Това са невъзможно много събития, за да бъдат вместени в един 24-часов ден. Тези, които настояват за буквално тълкуване, трябва да разберат, че именно то прави тезите им невъзможни.

Някои креационистки автори твърдят, че ако Бог е трябвало да сътвори света за милиони или милиарди години, а не за една седмица (от дни по 24 часа всеки), значи това Го ограничава или пък такова „чакане“ от Негова страна е абсурдно[81]. Но това погрешно твърдение може да се обърне срещу подкрепящите го. Нима Бог не е могъл да създаде света за един ден, една минута или секунда, та е трябвало да „чака“ една седмица? Разбира се, че е могъл. Но по някаква причина не го е направил и е редно да не прехвърляме на Бога собствените си погрешни човешки спекулации. Нека да не оправдаме собствената си глупост чрез Божието всемогъщество.

Вторият разказ за сътворението (Бит 2:4-2:25)
. След като първият разказ описва създаването на растенията на третия ден (срв. Бит. 1:11-13) и краят на главата ознаменува приключване на творческият процес, вторият разказ отново ни съобщава за създаването на растенията (срв. Бит. 2:5, 8-9), като тук те се появяват не преди човека, както е в Битие 1 гл. (където той е сътворен три дена след растенията – на шестия ден), а след него. Също така, в Битие 2 гл. животните са създадени след човека и растенията (срв. Бит. 2:19), при условие, че в Битие 1 гл. са между растенията и човека. Ако настояваме за четенето на Битие като една стриктно и във всички свои аспекти историческа и хронологична книга, то рушим нейния авторитет. Такъв прочит обаче е погрешен с оглед на текста. Очевидно първият разказ в Битие цели да покаже идеята за човека като венец на творението, заради което той е създаден след всички останали творения, а вторият разказ го разглежда като онзи, който се грижи за Едем (която олицетворява и творението, и рая), и която е създадена заради него, за да я обработва и пази (срв. Бит. 2:15).

Битие 2:5 е особено интересен, поне по три причини. Първо, там се казва, че една от причините да няма растения на земята е, че все още не е валял дъжд[82]. Водата е естествена необходимост за живота и липсата ѝ се отразява върху цялото творение. Това е обичайният ред в природата. От посочения стих става ясно, че Бог избягва да действа срещу този обичаен ред, който всъщност Самият Той е създал. Разбира се, че Бог би могъл да направи така, че растенията да не се нуждаят от вода, и да ги създаде въпреки тази липса, но не това е начинът по който Той очевидно действа.

Второ, стихът изисква съществуването на човек, за да я има и тревата. В третия ден в Битие 1 гл. обаче човекът все още го няма на сцената, но въпреки това растителност има, следователно Битие 2:5 не е ретроспекция към третия ден, а част от отделен разказ. Причината, според която човекът е нужен на растителността, е за да обработва земята – тоест отново имаме подчертана идеята за човешката отговорност в грижата за творението (тя може да се види и в задачата на човека в Бит. 2:19 да даде имена на животните).

И трето, ако първият и вторият разказ в Битие трябва да се четат като история, то срещаме още един проблем. В Бит. 1:28 Бог благославя човека, давайки му върховенство над всяка твар, а в Бит. 1:29 му казва: „Ето, давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, и всяко дърво, което дава плод (Битие 1:29 НП). От Бит. 2:5 обаче виждаме, че все още не е имало растения преди създаването на човека (описано в Бит. 2:7). Как Бог е казал на човека да яде нещо, което още не е съществувало, нещо, което човекът не е виждал в момента на даването на наредбата? Ако Бит. 2 гл. се чете като текст, отнасящ се към Бит. 1 гл., той няма смисъл. Докато ако двата разказа се разбират като две отделни истории, с богословско, а не историческо значение, всяка от които разглежда нещата в различна перспектива, те придобиват смисъл.

Бит. 2:7 ни казва, че човекът (adam) е сътворен от „земна пръст“, на която Бог вдъхва жизнено дихание. Фактор, който подчертава този произход е името Адам, което произхожда от еврейската дума adamah, почва, земя. В Бит. 2:5 виждаме липсата на някой, който да обработва земята, която нужда е попълнена със създаването на човека. Бит. 2:7 е в органична зависимост и с Бит. 3:19 (текст, отнасящ се до ситуацията след грехопадението), в който сътворяването от пръст се използва като аргумент за това, че в пръстта ще се върнем. И двата стиха целят да покажат не как сме създадени буквално, а открояват няколко богословски идеи. Първата е, че хората сме сътворени, и то сътворени от Бога. Ние се състоим от два елемента – материален и духовен[83]. Бог взима една мъртва материя като пръстта и ѝ дава жизнено дихание (срв. Йов 33:4) – тоест Своята благодат, за да стане тази пръст „жива душа“[84]. Нашето физическо съществуване е резултат от Божията воля и истинското си предназначение откриваме само в Него (срв. Йоан 11:25-26). На второ място, цели се да се покаже преходността на нашия живот, който бързо отминава. „Нашите дни са като сянка на земята“ (1 Паралип. 29:15 НП). Или както се пее в песента на Канзас „Dust in the wind“: „Прах във вятъра. Всички ние сме прах във вятъра“. И преходността, краткостта на нашия живот трябва да е мотив да оценим непреходното, онова, което е неподвластно на тлението, тоест Онзи, Който „със смъртта си смъртта победи“ (Тропар на Пасха) и ни даде възможност в Него и ние да бъдем причастни на тази победа. В съгласие с Бит. 2:7 и 3:19, утвърдената християнска практика за времето след приключването на земния ни път, е над нашите тленни останки да бъде извършено християнско погребение, а не кремация. Защото от пръстта сме взети и в нея трябва да се върнем. И последно, макар че и някои животни са взети от пръстта (срв. Бит. 1:24-25, 2:18-19), то само в човека е вдъхнато „жизнено дихание“, което подчертава разкритата в Битие 1 гл. идея за уникалността на човека, който единствен от творението е образ на Бога.

Сътворяването на човека от пръст в Битие изглежда сходно със създаването на човека Енкиду в акадския „Епос за Гилгамеш“[85], който е създаден от глина, смесена със слюнка. Такова впечатление обаче е само привидно. В епоса създаването на Енкиду е в резултат на това, че поданиците на Гилгамеш – който е цар на Урук, не са доволни от неговото управление и се оплакват на боговете. Последните заръчват на богинята Аруру да създаде някой, който да е подобен на Гилгамеш и същевременно да бъде негов противник[86]. За разлика от Битие, очевидно в епоса за Гилгамеш съществуват хора преди създаването на Енкиду (най-малкото поданиците на Гилгамеш). Също така, Енкиду е създаден по молба на хора, със съгласието на боговете, от богиня, тоест имаме участието на много богове. И не последно място, той е създаден по подобие на един полу-бог, полу-човек (на Гилгамеш), а не по Божий образ[87]. От казаното досега в параграфа е очевидно по какъв начин тази история се различава от разказа за сътворението в Битие.

След сътворяването на човека, за него е създаден рай в Едемската градина (от eden-наслада[88]), в който той е поставен (Бит. 2:8). Както посочва св. Симеон Нови Богослов, това се случва не по време на седемте творчески дни, а след тях, за да може раят да се разглежда като предобраз на бъдещия век, тоест на вечността[89]. Което пък значи, че разбирането, че Бог продължава да твори след седемте творчески дни не е чуждо на светите отци. „А Иисус им думаше: Моят Отец досега работи, и Аз работя” (Йоан 5:17).

Виктор Хамилтън отбелязва, че идеята за първоначален рай не е непозната на древната литература. В шумерския мит за бог Енки (богът на водите) и богинята Нинхурсаг (майката Земя) се описва градина, в която има изобилие на вода, която е място на хармония и в която няма смърт. За разлика от книга Битие обаче, в този шумерски мит човекът изцяло отсъства от действието, чийто акцент пада върху сношението на Енки с Нинхурсаг, дъщеря му Нинму и други богове, техни наследници[90]. Обратно, Битие показва, че раят е създаден не за боговете – от който те не би трябвало да имат нужда, а за хората. Така, Битие стъпва върху някаква вече положена идейна основа, но и преформулира по определен начин съществуващите представи, с оглед на боговдъхновената цел на своя автор.

Правени са опити, на базата на даденото описание на Едем да се определи нейното местоположение. Някои от изложените мнения са свързани с териториите на днешен Ирак, Саудитска Арабия и Армения, но единно становище липсва[91]. При всички обстоятелства не върху географията е акцентът тук, а върху Едем като място, което Бог е създал за човека[92]. Тя е съдържала „дървета, хубави наглед и добри за храна“ (Бит. 2:9 НП), две специални дървета – дърво за познаване на добро и зло, както и дърво на живота; била е прорязана от 4 реки (Бит. 2:10-14), две от които се идентифицират като Тигър и Ефрат. Тези реки, и в древнстта, и в наши дни, са сред най-дългите в Близкия Изток (отстъпвайки единствено на Нил) и наличието им в разказа представя идеята, че Едем е богато напоявана, следователно добра за земеделие – а оттам и добра като дом на човека. Бог осигурява добри условия за живот и труд на човека.

Дървото на познаването на добро и зло (Бит. 2:9), което расте в Едем, от което впоследствие Адам и Ева вкусват, е дадено като изпитание за човека, дали ще следва Бога или не, като част от процеса на неговото израстване. Точно в тази връзка е заповедта към Адам и Ева да не ядат от това дърво (срв. Бит. 2:16-17), която притежава важен смисъл: „за да могат с времето постепенно да се усъвършенстват и да достигнат до безсмъртието и обòжението. В съответствие с това – макар и те да са били създадени, имайки като свой по­тенциал образа и подобието – от тях се е изисквало да станат по образ и подобие – посредством духовен труд и чрез свободната си воля. Това усъвършенстване предполага неегоистична лю­бов не само към Бога, но още и към своя ближен“[93].

Знание за онова кое е добро и зло Адам и Ева вече притежават, но то е теоритично. Вкусването от плода на дървото им дава опитно познание за доброто и злото, не заради плода си, а заради последствията от нарушаването на заповедта, в резултат на което възниква съзнанието за грях, което се вижда от срама на Адам при повикването му от Бога (Бит. 3:7-10)[94]. Причината на Адам и Ева да е дадена заповед да не вкусват от дървото е, защото не са готови за това. По думите на св. Йоан Дамаскин: „то (дървото – б. А.В.) давало на вкусилите плодовете му способността да опознават собствената си природа, което е прекрасно за съвършените, но е лошо за несъвършените и за онези, които в много висока степен притежават сластолюбиво желание, както твърдата храна е вредна за онези, които още са в крехка възраст и се нуждаят от мляко“[95]. Видно е, че светецът обяснява полезността или вредността на вкусването от дървото от гледна точка на духовното състояние на вкусващия. Адам и Ева не са били усъвършенствани в доброто, в което е трябвало да възрастват.

Дървото на живота (Бит. 2:9) пък от своя страна показва, че човекът в рая не е безсмъртен и чрез това дърво той е можел да се радва на вечен живот, и в духовен, и във физически аспект[96]. Това дърво, създадено от Бога, е причината за неговото безсмъртие. Става дума за благодатно, а не за естествено безсмъртие. Православието въобще отрича безсмъртието на душата по природа, защото това значи да се утвърди някакво безсмъртие само по себе си, но утвърждава безсмъртието по благодат, безсмъртието в Бога[97], и предпочита да говори за „възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век“ (Никео-Цариградски символ, XI и XII чл.).

Сътворяването на животните в Бит. 2:19 от земята е направено с оглед на констатацията в предходния стих, че „не е добро за човека да бъде сам“ (Бит. 2:18), тоест е направено с оглед на намирането на подходящ партньор на мъжа. Създадените животни ще отидат при Адам, той ще се занимава с тях, давайки им имена, за да открие, че помощника, който му трябва, не трябва да се търси между тях. Той все пак ще го търси сред тях, защото, както смята проф. Боян Пиперов, и те като него са сътворени от пръст от Бога и той усеща връзката помежду им[98].

След като, по очевидни причини, сред животните не се намира подходящ помощник, от човека е създадена жената (срв. Бит. 2:21-23). Защо обаче се казва, че жената е наречена жена, с аргумента, че „е взета от мъжа“? (Бит. 2:23)? На староеврейски мъж е ish, а жена isha.  Двете думи етимологично произхождат от различни корени, а подобието между тях се свързва с разкритата преди това истина за сродството между мъжа и жената[99]. Ева, чието име значи живот, става майка на всички живи, мъже и жени, и последните могат да станат отново цялостни, да намерят своята „половина“ в единство със срещуположния пол.

Обичайният превод на Бит. 2:22 е, че жената е създадена от реброто на мъжа. Както обаче показва проф. Джон Уолтън, превеждането на еврейската дума sela, с ребро, в случая, предвид, че евреите в древността не са проявявали особен интерес към анатомията, не е най-точният вариант. По принцип тя означава страна на нещо или ребро, но на никое друго място в Стария Завет не означава „ребро“ и е по-правилно в Бит. 2:22 да се преведе като „страна“. Това би обяснило и защо е казано, че жената е не само кост от костите му, но и плът от плътта му[100].

В Битие 2 гл. жената е представена като една липсваща страна, липсваща половина на мъжа, отново подчертавайки се единството между двата пола. Това разбиране ще послужи за основа за това, че мъжът и жената ще станат една плът (срв. Бит. 2:22). В първия разказ за сътворението мъжът и жената са благословени, което според светите отци разкрива първия брак. Сега, тук, вече се обяснява смисъла му. Общият произход на мъжа и жената е основата за тяхното единство в брака, което е духовно, емоционално, сексуално и всякакво друго. До времето на брака човекът живее със своите родители, но бракът е събитие, в което той трябва да започне нов етап от своя живот, при който основната си привързаност трябва да насочи към жена си (срв. Бит. 2:24). Това разбира се не означава, че той не трябва да се грижи и за своите родители (грижата за които е ясно определена в Декалога – срв. Изх. 20:12), а че неговото битие вече е свързано с жена му, че започва нов етап от неговия живот.

Битие 3 гл. – падение и спасение. За разлика от Битие 1 гл. – която има апологетична насоченост, и Битие 2 гл., която касае ролята на човека в Едемската градина, в Битие 3 гл. основната тема е онтологично-нравствена – тази за човешкото падение и надеждата в Бога.

Текстът в Битие 3 гл. започва със змията, която е едно от творенията на Бога (Бит. 3:1). В книга Откровението на св. Йоан богослов 12:9 и 20:2, тя символизира дявола. Змията е тази, която предизвиква съмнение у Ева спрямо Божията заповед, че ако ядат от дървото за познаване на добро и зло, ще умрат. Тя се опитва да ги съблазни, че Бог се страхува да не би ако ядат да получат Неговото могъщество; изкушава ги да съгрешат по сходен начин на онзи, по който Сатаната е съгрешил – от гордост, от желание да бъде бог, вместо Бога (срв. Ис. 14:12-14. Йезек. 28:12-17). Това, че дървото е изглеждало като „добро за ядене“ и „приятно за очите“ (Бит. 3:6), се тълкува, че човекът се е привързал към сетивното, към неговата красота, вместо да избере да изчака, за да се усъвършенства и да може да се отдаде на естественото съзерцание, при което от творенията ще достига до Бога[101]. Вместо това обаче хората са подмамени да смятат, че ще бъдат „като богове“ (Бит 3:5), ако нарушат Божията заповед.

В Православието се прави разлика между това да си „Бог по същност“ и „бог по благодат“. В първия случай това може да бъде Бога и никой друг, а във втория – онзи, който е причастен на Божията благодат, участвайки в едно непрестанно израстване в Бога. Сатаната предлага на Адам и Ева да бъдат богове без Бога, по същност, което, разбира се, е невъзможно[102]. Така Битие показва, че най-големият грях на човека е възгордяването, желанието му да постигне славата, която има само Бог, желанието му да води отчужден от Бога живот.

В резултат на греха, Адам и Ева разбират, че са голи, изпитват срама на този факт и се опитват да прикрият голотата си (срв. Бит. 3:7). Грехът създава чувството за срам, притовоположно на предишната им невинност. В тази връзка, отец Патрик Риърдън прави едно интересно сравнение между Битие – първата книга в Библията, и Откровението на св. Йоан – последната. В Битие проблемът с голотата се появява заради човешкият грях, като и решението на голотата – препаските от смокинови листи (срв. Бит. 3:7), е отново негово – на човека. В Откровението на св. Йоан, която разглежда темата за победата над греха от Бога, в условията на тази победа, мъчениците за Христос, които са прославени в Него, не се връщат до голотата на предгрехопадналото състояние. Напротив, те са описани като облечени в бели дрехи (срв. Откр. 3:5, 7:13-15). Самите бели дрехи символизират благодатта и чистотата, от която са отпаднали нашите прародители. Голотата на Адам и Ева е противопоставена на облечеността на мъчениците от Откровението, препасниците от смокинови листа са противопоставени на дрехите на благодатта. Връзката между разглежданите текстове ни показва, че окончателната цел на човека не е във възвръщане в първоначалното му състояние (както смята Ориген), а в надграждането на това състояние[103], в обожението.

Желаейки да се оправдае пред Бога, че е нарушил Неговата заповед да не яде от дървото, Адам прехвърля отговорността за вината си върху жена си, като обвинението му съдържа и индиректно обвинение срещу Бога, Който му я е дал (срв. Бит. 3:12). Ева пък, също желаейки да се оправдае, обвинява змията, което отново е индиректно обвинение към Бога, Който е създал змията. Това поведение на прародителите се превръща и в образец за подражание от наша страна – техните потомци, и демонстрира склонността на човека да обвинява несправедливо другите за собствените си грешки, за които не желае да поеме отговорност.

Човешкият грях не е най-вече от морално естество. Фокусът на Битие не е, че Адам не е изпълнил заповедта на Бога, заради което Бог го наказва. На гръцки език основната дума, която се използва за „грях“ е amartia, която значи пропускане на целта. Ако основната цел на човека трябва да е Бога, грехът се изразява в тръгване по път, който в крайна сметка води встрани от Него. По думите на отец Йоан Романидис: „ Грях е всяко престъпване на божествената воля и следова­телно това е провалът на човека в осъществяването на него­вото първоначално предназначение“[104]. Това правят Адам и Ева. Те се отклоняват от Бога и от Неговото предназначение за тях, насочвайки се към материята и така стават подвластни на смъртта[105]. Желаейки да водят съществуване, което е отчуждено от Бога, прародителите ни стават причастни и на резултатите от това съществуване като смъртта. Или според Здравко Пено „Същността на Адамовия грях – пропускът (грц. αμαρτια) – се състои в това, че той е поставил в центъра на своя живот и на света не Бога, а себе си“[106]. Така, съшността на проблема е преди всички от онтологично естество.

Бог казва на хората, че в деня, в който вкусят от плода непременно ще умрат. Въпреки това обаче е видно, че Адам живее 930 години. Какво има предвид Свещеното Писание? То визира не физическата, а духовната смърт, която представлява отделяне от Бога. Бог е живот и общението с Него е вечен живот. Обратно, бунтът и непричастността на на Бога са смърт за човека[107]. И от момента, в който вкусват плода, Адам и Ева умират с духовна смърт[108]. Те се вслушват в дявола, заради своя егоизъм, заради ползите, които мислят, че ще получат, съзнателно нарушават Божията заповед и стават неспособни да водят живот в Бога. Още от този момент смъртта влиза в света, заради прегрешението, както  казва и Писанието. В резултат на духовната смърт, се появява и физическата. Тъй като Адам и Ева са прародители на цялото човечество, смъртта навлиза в света чрез тях. Библията обаче не ограничава смисъла на грехопадението само дотук, но като истина, валидна за цялото човечество. Творението е паднало не защото Адам е съгрешил, но защото всички грешим[109].

Вече се спомена, че Адам и Ева не са безсмъртни сами по себе си, а само докато черпят живителни сили от дървото на живота. Само Бог притежава естествено безсмъртие, а всички останали потенциално, бидейки в общение с Него[110]. Смъртта не е създадена от Бога, а е допусната, за да не стане злото безсмъртно[111]. Изгонването на Адам и Ева от рая ги предпазва от опасността да ядат от дървото на живота, което би утвърдило повреденото им състояние[112]. Разбира се, че Бог е можел да прости на Адам – и Той е бил готов да го направи, както смятат светите отци, само че Адам не се покайва, а отправя обвинение към Бога. А и освен това прошката не би му била достатъчна, той се е нуждаел от възстановяване на падналата му природа, което не е можел да осъществи със собствени усилия.

Разривът между хората и Бога довежда до отчуждение помежду им, и между тях и творението. Първоначалната хармония между мъжът и жената е нарушена и мъжът започва да господарува над жената (срв. Бит. 3:16), тоест да се държи по начин, при който вече не говорим за единство, а за властническо отношение. Тъй като това става след грехопадението, след отделянето на хората от Бога, Битие сякаш намеква, че влошаването в отношенията между мъжа и жената е пряко свързано с техния разрив в отношенията им с Бога. Обратно, в близостта между тях, от една страна, и тяхната близост с Бога, от друга, бракът намира своето предназначение, своя Божествен смисъл и изпълнение.

Вследствие на грехопадението, жената с болки ще ражда деца (срв. Бит. 3:16), а мъжът с мъка ще се храни от земята, а тя ще му ражда тръни и бодили (срв. Бит. 3:17-18). Това е в ярък контраст с казаното в Битие преди това. (1) В рая няма болка – това става факт след грехопадението. (2) Адам и в рая се е труди, той е поставен да се грижи за Едемската градина, а и може да яде от всички плодове в нея. Разликата след грехопадението е, че това става с пот (срв. Бит. 3:19), тоест работата вече предизвиква умора. (3) Но и творението вече се е променило. Хармонията на рая в Бит. 2 гл. влиза в контраст с тръните и бодилите в Бит. 3 гл. В Божия рай няма тръни и бодили, те възникват след прегрешението. Грехопадението на предците всъщност оказва влияние върху цялото творение. Адам като негов цар е причината и последното да се сгромоляса. Но и спасението на човека, настъпването на Божието царство в пълнота, ще доведе до изцеление на цялото творение[113]. Както казва св. ап. Павел, „Пък и цялото творение с нетърпение очаква разкриването на Божиите синове, защото творението се покори на преходността не по своя воля, а по волята на Онзи, Който го покори, с надеждата, че и самото творение ще бъде освободено от робството на тлението при славното освобождение на Божиите синове.“ (Рим. 8:19-21 НП). За да се стигне до това освобождение, е необходимо разрушаване на смъртта, изцеление на човешката природа. Това може да бъде постигнато само от Божествения и безсмъртен Спасител. Човекът, със собствените му усилия, е неспособен на това, защото е човек, и защото е паднал[114]. Но не може да бъде извършено от Бога, ако Той не стане Човек, не сподели човешката участ, ако не приеме човешка природа. Христос ни спасява като изцелява природата ни, приемайки я. Битие 3:15 ни загатва за бъдещето спасение: „и ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата“. Изразът „семе на жената“ в Библията се среща само тук[115]. Вероятно той носи двупластов смисъл. От една страна той може да показва бъдещия конфликт между потомсвото на Адам и Ева – хората, и потомството на змията – тоест дявола и неговите слуги. На втори план, тъй като, по обясними причини, „семето“ принадлежи на мъжа, а не на жената (както е в текста), светите отци виждат тук намек за девственото раждане на Господ Иисус Христос от света Дева Мария. Нейният Потомък ще разруши царството на дявола и смъртта, и ще върне хората към Бога. Както казва Писанието„Затова Божият Син се яви, за да разруши делата на дявола“ (1 Йоан. 3:8 НП). Главата е част от човека, без която той не може да живее. Следователно „поразява в главата“ означава, че Месията ще нанесе непоправима рана на потомството на змията, тоест дявола, а жиленето в петата, че Месията ще бъде наранен, но не и победен – ще умре, но и ще възкръсне.

Чрез казаното дотук се опитахме да покажем поне част от голямото богатство и красота на книга Битие – една от най-интересните книги в Библията, която съдържа изобилие на теми от богословско-апологетичен, догматичен и нравствен характер. За православното богословие не съществува някакъв сериозен проблем, породен от нейното съдържание във връзка със съвременната наука, налагащ примиряването на двете. С риск да се повторим, но ще изразим отново съгласието си с дякон Андрей Кураев, който казва, че липсата на детайлна космология в Писанието дава свобода на учените в научното изследване[116]. Космологията и антропологията на Битие е в богословски, а не в научен контекст. Затова и тя не трябва да се разбира като противоречаща със съвременните знания в областта на: физиката – и нейните данни за възникването на Вселената, в това число и с теорията за големия взрив; съвременната геология – с нейните милиарди години измерване възраст на Земята; нито пък с биологията – и по-конкретно с еволюционната теория[117], или която и да е друга научна теория. Нямащи отношение към книгата са и въпроси от типа „защо в Битие не пише за динозаврите“ и „как са могли да се поберат всички животни в Ноевия ковчег“. Книга Битие разказва друга история. Тази част от Писанието няма за цел и не трябва да води до объркване на съвременния човек, противопоставяйки го на научната картина за света, а точно обратното, трябва, както в древност е служила като антидот срещу погрешните представи за света и човека, да го прави и днес, срещу новите митове на съвременността – онези за вечността на материята, нейното самосъздаване и организиране, както и наивната вяра на съвременния човек, че може да стане бог без Бога. Книга Битие е била и ще продължава да бъде ориентир за хората, разглеждащи основни истини за нашето съществуване, падение и надежда в Бога.

Автор: Атанас Ваташки


* Статията представлява разширен вариант на магистърската ми теза „Вярата и науката – противопоставяне или синергия“.

[1] Срв. напр: Николов, Тодор. Основи на палеонтологията и историчната геология, с. 144; Бернал, Д. Произход на живота, с. 31-32; Велчев, В. Вяра и наука, с. 214-215; Саръилиев, Иван. Съвременната наука и религията. София, 1931, с. 4, 13-14 – същият автор (който е настроен положително към религията) смята, че учението за сътворението трябва да се отхвърли, защото не можело образован човек да вярва в него, както и някои други вярвания на религията като чудесата; православният автор Евгений Спекторски пише: „във ветхозаветната книга Битие много въпроси, подлежащи на научно изследване, твърде догматически и категорически са се решавали от религията, с което са се създавали големи затруднения, още и досега смущаващи умовете” (Спекторски, Е. Християнство и култура, София, 1941, с. 123).

[2] Трябва да се има предвид, че жанровото деление е метод, по който съвременната библеистична наука класифицира текстовете, на база на техните особености. И както смята доц. Ивайло Найденов, трябва да сме предпазливи, когато отнасяме съвременното понятие „жанр“ към древната литература – възможно е древния автор да не е познавал подобно разделение на тогавашната литература и съответно да не е съставял съчинението си с убеждението, че пише в определен жанр.

[3] Срв. Сагс, Хари. Величието на Вавилон. София, 1998, с. 327.

[4] Срв. Шиваров, Николай. Литературните жанрове в Стария Завет. С оглед на екзегетическото изследване. ГДА, 1973-1974, с. 93-94.

[5] Срв. Флоровски, Г. Творение и изкупление, с. 19-21. За антропоморфизма в религията, вж. Маринов, Б., Величков, А. Наръчник на апологета, кн. 1, с. 257-261.

[6] Срв. Уайтхед, А. Религия и наука, с. 277.

[7] Срв. Кронк, Д. Посланието на Библията, с. 27;  Мен, А. Произход на религията, с. 106; Маринов, Б. Произход на света и история на Земята… с. 23.

[8] Св. Василий Велики. Шестоднев, I, 1.

[9] Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 28.

[10] Срв. Морис, Х. Научен креационизъм, с. 225-226.

[11] Срв. Кронк, Д. Посланието на Библията, с. 25-26.

[12] Алфеев, И. Тайнството на вярата, с. 98.

[13] Според нея Тората е съставена от четири различни източника, написани по различно време, от различни автори (различни от св. прор. Мойсей), обединени впоследствие от редактори.

[14] Срв. Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 27; Wenham,  Gordon. Word Biblical commentary. Genesis 1-15. Waco, Texas, 1987, p. 6. Hamilton, Victor. The book of Genesis. Chapters 1-17. Grand Rapids, Michigan, 1990, p. 151.

[15] Срв. Wenham, G. Ibid., p. 6; Hamilton, V. Ibid, p. 150-151.

[16] Паралелни стихове на Битие 1:1 са Исая 45:12, 18.

[17] Срв. св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра, II, 6; Шестоднев, I, 5.

[18] Пиперов, Боян. Представата за небето у старозаветните библейски писатели. В: ГДА, 1961-1962, с. 285, 287. Срв. и Wenham, G. Genesis 1-15, p. 15.

[19] Коростовцев, Михаил. Религията на древен Египет. София, 1999, с. 149.

[20] Срв. Сагс, Х. Величието на Вавилон, с. 315-316.

[21] Сътворението от нищо е основна концепция в Християнството. По думите на раннохристиянския текст Пастир, писан вероятно от ап. Ерм: „[26] – Преди всичко вярвай, че Бог е един. Всичко е създал, наредил, всичко е сътворил от несъществуващо към битие и всичко съдържа, оставайки Сам неизмерим. “ (Източник: pravoslavieto.com/); Бог направил всички неща от нищо (Свети Теофил Антиохийски, До Автоликт, II, 10. Източник: http://www.earlychristianwritings.com); „Той (б.м.) дава битие и създава всичко – както видимото, така и невидимото“ (св. Йоан Дамаскин, Точно изложение… II, 2.). Въобще за цялата светоотеческа традиция е харектерно учението за сътворението на света от нищо.

[22] Срв. Пиперов, Боян. Тълкуване на книгата Битие. София, 1973, с. 23; Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 34-35.

[23] Кронк, Д. Посланието на Библията, с. 30. В Египет например, не може да се говори за сътворение в истинския смисъл на думата. Преди да съществува светът, за египтяните съществува първичен океан, олицетворяван от бог Нун. От този океан се появява божествен демиург, който е различен, в зависимост от коя част на Египет идва поверието. Този демиург възниква от океана като след това създава останалите богове и света (срв. Коростовцев, М. Религията на древен Египет, с. 147).

[24] Срв. св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра, I, 8.

[25] Срв. Флоровски, Г. Творение и изкупление, с. 45.

[26] Срв. Флоровски, Г. Пак там, с. 52-55.

[27] Св. Максим Изповедник. 400 глави за любовта, III. 46. В: Наставления за духовен живот (Преп. Максим Изповедник и преп. Симеон Нови Богослов). Сходна е и позицията на св. Йоан Дамаскин, за което вж. Точно изложение на православната вяра, II, 2.

[28] Срв. напр. Анна Маринова. Дух Свети като Животворящ Бог в Стария Завет: https://dveri.bg/ayfq . Тази истина е известна и на св. Василий Велики, за което вж. Шестоднев, II, 6.

[29] Срв. Шиваров, Н. Литературните жанрове в Стария Завет… с. 94.

[30] Св. Василий Велики. Шестоднев, II, 3.

[31] Срв. св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра. IV, 13.

[32] Срв. Rose, S. Genesis, creation and early man, p. 686-687.

[33] Срв. Rose, S. Ibid, p. 422-423, 428.

[34]Срв. Маринов, Б. Има ли противоречие между науката и Библията… с. 143-144;  Мен, А. Произход на религията, с. 105-107. Според о. Александър Борисов: „Библейският „Шестоднев” може да бъде наречен „първата еволюционна книга”, тъй като в нея се говори за последователните стадии на творението-развитие: земя, вода, растения, животински свят, човек. Творецът като че ли дава инициативата на всяка среда да произведе от себе си по-съвършена („да произведе водата живи души”).“ (Разговор с протойерей Александър Борисов. Творецът насочва еволюцията: http://www.kultura.bg/bg/article/view/22882 ).

[35] В Синодалния превод стои „според рода им“, което също е възможно разбиране, предвид, че не е ясен точният обхват на използваната еврейска дума min.

[36] Срв. Маринов, Б. Има ли противоречие между науката и Библията… с. 145.

[37] Срв. Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 71.

[38] Според някои автори, като проф. И. Марковски, тук не се говори за сътворението на небесните тела (които са сътворени преди това), а за това каква роля им е дадена (срв. Марковски, И. Пак там, с. 64-66). Същият цитира св. Ефрем Сириец († 373), според който „Когато слънцето, по волята на Твореца, се издигнало за пръв път над земята, вече 4 дни са били изминали от неговото сътворение; това светило, всъщност, е само съсредоточение на първичната светлина, сътворена в първия космически ден, и следователно, то напълно е тъждествено с нея” (цит. по: Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 64).

[39] Маринов, Борис. Вавилонският мит за сътворението на света. В: Годишник на Софийския Университет. Том XXVI. 1948-1949, с. 18.

[40] Срв. Киднер, Дерек. Битие. София, 2001, с. 58.

[41] Срв. Wenham, G. Genesis 1-15, p. 21.

[42] Едно възможно обяснение на този факт дава Глийсън Арчър. Според него на четвъртия ден не е създадено Слънцето като такова, а е създадено от гледна точка на неговата функция. Затова и е използвана думата asa – създавам, вместо bara – сътворявам (Срв. Арчър, Г. Въведение в Стария Завет, с. 165).

[43] Срв. Шиваров, Николай. Екзегетическият метод в св. Василиевия „Шестоднев“ и актуализирането му днес, кн. 5, с. 11.

[44] Значението на слънчевата светлина някога е било още по-голямо, отколкото е сега. Изхранването е зависело в много по-голяма степен от земеделието и една лоша реколта, в резултат на неблагоприятни климатични условия, би могла да бъде фатална. Нуждата от осигуряване на препитанието е обуславяла широкото разпространение на култовете към Слънцето.

[45] Св. Василий Велики. Шестоднев, VI, 2.

[46] Срв. Genesis 1:1-2:3 in its Ancient Near Eastern Context: http://www.toddjana.com/genesis-1-in-its-ane-context/

[47] Срв. Wenham, G. Genesis 1-15, p. 21.

[48] Срв. Коростовцев, М. Религията на древен Египет, с. 21-33.

[49] Срв. Киднер, Д. Битие, с. 59.

[50] Bouteneff, P. Beginnings… p. 5.

[51] Срв. Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 75.

[52] Срв. Сагс, Х. Величието на Вавилон, с. 306-307.

[53] Срв. Soden, W. The Ancient Orient…, p. 211.

[54] Срв. Маринов, Б. Вавилонският мит за сътворението на света… с. 20; Soden, W. The Ancient Orient… p. 212.

[55] Срв. св. Василий Велики. Шестоднев, IX, 6.

[56] Кронк, Д. Посланието на Библията, с. 32.

[57] Срв. Романидис, Йоан. Прародителският грях, Варна, 2017, с. 79-80.

[58] Романидис, Й. Пак там, с. 203.

[59] Срв. Киднер, Д. Битие, с. 54; Марковски, И. Библейският разказ за творението… с. 29-30; Hamilton, V. The book of Genesis…, p. 55.

[60] Срв. Марковски, И. Библейският разказ за творението… с. 80-81; Hamilton, V. The book of Genesis…, p. 141-142.

[61] Срв. Марковски, И. Библейският разказ за творението… с. 27-28.

[62] Срв. Морис, Х. Научен креационизъм, с. 246-247.

[63] Срв. Hamilton, V. The book of Genesis, p. 55-56.

[64] Срв. Арчър, Г. Въведение в Стария Завет, с. 165.

[65] За едно разглеждане на тази тема, изпълнено с някои доста удачни размишления, вж. Марковски, И. Библейският разказ за творението… с. 49-51.

[66] По този повод може да се цитира св. Порфирий Кавсокаливит († 1991), за който св. Паисий Светогорец († 1994) твърди, че такъв светец се ражда веднъж на 400 години. Св. Порфирий, в контекста на съзерцаването на Бога чрез творението, пише: „Радвайте се на всичко, което ни обкръжава! Всичко ни поучава и води към Бога. Всичко около нас са капчици Божия любов – и одушевените, и неодушевените твари, и растенията, и животните, и птиците, и планините, и морето, и слънчевият залез, и звездното небе. Това са искрици любов, чрез които стигаме до голямата Любов, Христос.“ По-натам в текста, той отбелязва: „Сещам се за вкаменените дървета, стъблата, които видяхме в Митилини. Има и такива на петнайсет милиона години! Направиха ми много силно впечатление! И това е молитва – да гледаш вкаменелостите и да прославяш Божието величие.“ (св. Порфирий Кавсокаливит. Радвайте се на всичко, което ни обкръжава!: http://sveticarboris.net . Превод: Константин Константинов) Очевидно за св. Порфирий възрастта на вкаменените дървета от по 15 милиона година не е никаква пречка за прославяне на Бога като Творец.

[67] Срв. Rose, S. Genesis, creation and early man, p. 437.

[68] Срв. Rose, S. Ibid, p. 137.

[69]Арчър, Г. Въведение в Стария Завет, с. 164.

[70] Цит. по: Маринов, Б. Произход на света и история на Земята… с. 38.

[71] Срв. Шиваров, Н. Екзегетическият метод в св. Василиевия „Шестоднев“… с. 11; Маринов, Б. Произход на света и история на Земята… с. 37-38; Марковски, Иван. В защита на Библията (Възражения срещу отрицателната критика). София, 1942, с. 29.

[72] Срв. Шиваров, Н. Екзегетическият метод в св. Василиевия „Шестоднев“… с. 11. Както уточнява отец-проф. Николай Шиваров, „думата „олам“ (olam) се използва само за бъдещето – за „век“ и „вечност“ (пак там).

[73] Едно информативно разглеждане на този въпрос, което ползвам, е направено на: Word Study: Yom: http://www.oldearth.org/word_study_yom.htm

[74] Арчър, Г. Въведение в Стария Завет, с. 163.

[75] Св. Августин. The Literal Interpretation of Genesis, V, 2. Източник: www.catholic.com/tract/creation-and-genesis

[76] Св. Киприян Картагенски. Трактати 11:11: http://www.newadvent.org/fathers/050711.htm

[77] Срв. св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра, II, 1.

[78] Срв. св. Василий Велики. Шестоднев, II, 8.

[79] Разбира се, визирам вече споменатите светоочески мнения. При някои отци като св. Ефрем Сириец, имаме разбиране за обикновени дни.

[80] Срв. Арчър, Г. Въведение в Стария Завет, с. 163-164.

[81] Срв. Морис, Х. Научен креационизъм, с. 240.

[82] За повече по темата, вж. Мередит Клайн. Понеже не беше валяло: https://rado76.wordpress.com/2010/06/17/rain_cline/

[83] Срв. Марковски, И. В защита на Библията… с. 32.

[84] Или „живо същество“ според НП.

[85] Текстът на епоса може да се прочете във: Висящи градини: Поезия на Древния изток. София, 1980, с. 17-75.

[86] Срв. Епос за Гилгамеш… с. 18-19; Сагс, Х. Величието на Вавилон, с. 292-293.

[87] Срв. Епос за Гилгамеш.., с. 18-19.

[88] Срв. Киднер, Д. Битие, с. 77.

[89] Срв. Свети Симеон Нови Богослов. Творения – том 1. Света Гора, Атон, 2002, слово 45. Изглежда очевидно от мисълта на светеца, че той вижда Битие 2 гл. не като ретроспекция към Битие 1 гл., а като друг разказ за сътворението.

[90] Срв. Hamilton, V. The book of Genesis… p. 161-162.

[91] За различни опити неговото местоположение да бъде локализирано, срв. Пиперов, Боян. Праисторията на човечеството до потопа според Библията. София, 1940, с. 30-38.

[92] Каква е обаче същността на този Едемски рай? За св. Григорий Богослов, изглежда е неизвестна: говорейки за това, че човекът е поставен за градинар в рая, той добавя: „каквото и да означава този рай” (Св. Григорий Богослов. Творения, том 2. Света Гора, Атон, 2010, с. 294, 497).

[93] Романидис, Й. Прародителският грях, с. 207.

[94] Срв. Пиперов, Б. Праисторията на човечеството до потопа… с. 29. Проф. Пиперов излага накратко светоотеческият възглед по въпроса, с който се и съгласява.

[95] Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра, II, 11.

[96] Срв. св. Йоан Дамаскин. Пак там, II, 11.

[97] По този въпрос вж. знаменателната студия на отец Георги Флоровски „Възкресението на живота“. В: Творение и изкупление, с. 264-296.

[98] Срв. Пиперов, Б. Праисторията на човечеството до потопа… с. 45.

[99] Срв. Пиперов, Б. Пак там, с. 47-48.

[100] Срв. Джон Уолтън,  Изгубеният свят на Адам и Ева – 3: https://rado76.wordpress.com/2015/04/23/walton-4/

[101] Срв. Димитрова, Невена. Ролята на сетивното познание, с. 44.

[102] Срв. Димитрова, Н. Пак там, с. 45-46.

[103] Срв. Reardon, Patrick. Creation and the patriarchal histories. Orthodox Christian reflections of the book of Genesis. Ben Lomond, California, 2008, p. 43.

[104] Романидис, Й. Прародителският грях, с. 216.

[105] Св. Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра, II, 30.

[106] Пено, З. Основи на православната вяра…, с. 91. Вж. и отец Александър Шмеман (†1983), който пише: „Човекът погинал, защото пожелал живот за себе си и в себе си, защото, с други думи, обикнал себе си и собствения си живот повече от Бога и предпочел нещо друго пред Бога. Това желание е същностното съдържание на греха му и корен на духовната му смърт, нейното „жило“. (Шмеман, Александър. От вода и Дух. София, 2005, с. 63)

[107] Срв. Шмеман, А. От вода и Дух, с. 62-63.

[108] По думите на св. Ириней Лионски: „Следователно, тогава, в деня, в който яли, в същия ден те умрели“ (Против ересите, V, 23. Източник: http://www.newadvent.org ).

[109] Срв. Bouteneff, P. Beginnings…, p. 8.

[110] Срв. Романидис, Й. Прародителският грях, с. 79.

[111] Св. Григорий Богослов. Творения, том 2… с. 294-295.

[112] Bouteneff, P. Beginnings… p. 6.

[113] Nesteruk, A. Light from the East… p. 22.

[114] Кронк, Д. Посланието на Библията, с. 43.

[115] Кронк, Д. Пак там, с. 44.

[116] Срв. Кураев, А. Традиция, догмат, обряд, с. 301.

[117] Както пише проф. Марковски, който разглежда еволюционната теория като „недоказана хипотеза” (което пък придава още по-голяма стойност на последващия текст): „Християнският възглед за произхода на света и живота въобще, който почива на библ. разказ, нищо няма да изгуби, ако един ден се докаже истинността на еволюционната теория” (Марковски, И. Библейският разказ за творението, с. 70).

 

 

2 Comments on Цел и значение на книга Битие (или научна книга ли е Битие?)*

 1. „За мнозина Битие представя една различна картина за историята на света от тази, която ни представя съвременната наука. За тях съществува сериозен антагонизъм между двете представи и те са принудени да избират между едното или другото[1].“
  Благодаря ти, че си ме цитирал заедно с толкова значими автори! 🙂
  Ще внеса обаче една малка, но много съществена поправка. Аз не смятам, че съвременната наука противоречи на разказа в Битие, макар той да не е научен доклад, а че само принципно описва нещата. Определено смятам обаче, че този разказ е в антагонистично отношение с еволюционната теория, която не е научно доказана!
  Читателите ти могат да се уверят в това, ако прегледат тази поредица:
  http://kosmos-21.blogspot.bg/

  Поздрави за усилията – определено има какво да се научи от тази статия!

 2. Благодаря и аз!

  В случая чрез „съвременната наука“ визирам еволюцията – и то без да изразявам подкрепа (или не) за последната. Просто е факт, че съвременната наука е в съгласие с еволюционната теория, затова не мисля, че грешно съм те посочил.

  Макар че имам малко по-различно мнение, мисля, че би било добре хората да са запознати с фактите и аргументите, които излагаш в блога си, защото въпросът с отношението между Християнството и еволюционната теория е наистина важен. А и писаното от хора, които са и богослови, и имат диплома в областта на точните науки (като теб), е силно необходимо и може би трябва да се разглежда с приоритет.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: