Има ли истина във всички религии?

Автор: Илия Т. Маринов

Едно от най-популярните клишета относно религиите е, че истината се съдържа във всички религии или, че всички религии имат частица от истината. Според скорошно изследване на американската организация Барна 58% от юношите и 62% от възрастните американци биха се съгласили с твърдението, че всички религии водят към вечен живот, учат едно и също нещо и няма „една истинна религия“[1]. Би било удобно ако наистина е така. Никой не обича да казва на другите, че грешат, особено по чувствителни религиозни въпроси, които са твърде важни и близки до сърцето на човека. Въпреки това, елементарна проверка на здравия разум подсказва, че това клише няма как да е вярно. Да вземем например две от най-разпространените световни религии юдаизма и будизма. Юдаизмът учи за Единен Личностен Бог, а будизмът учи, че няма никакъв Бог. Тези твърдения са взаимно изключващи се и не могат да бъдат и двете истина. Бог не може едновременно да съществува и да не съществува. Тази проста мисъл, за съжаление не пасва в умовете на любителите на нестандартните форми на духовност. Теософите в следствие на своя синкретизъм обикновено зле отличават несъответствията между религиите и не ги харесват. Като резултат от това, понякога те искрено не разбират, когато им се говори за разликите между учението за прераждането и християнското учение за съдбата на човека.

Твърдението, че Бог се е открил на хората във всички религии, съответно всички религии учат едно и също нещо по различен начин се нарича омнизъм и произхожда от древна Индия. Омнизмът е нещо аналогично и почти тъждествено на синкретизма. Наред с теософите един от основните разпространители на тази доктрина на Запад е Свами Вивекананда (1863 – 1902). Той е избран да представлява неохиндуизма[2] пред Световния парламент на религиите през 1893 г. в Чикаго, където става всеобщ любимец с учението си за „дхарма саманвая“ – хармония на религиите или учението, че истина се съдържа във всяка традиция. Вивекананда учи че: “…другите форми на богопочитание не представляват сами по себе си заблуждение“[3] и също, че „човек не се движи от грешка към истина, а се придвижва от една истина към друга истина“.[4] Любопитно. Излиза, че древният култ към Ваал, в който е процъфтявала храмовата проституция (срв. 3 Царств.14:24) и жертвоприношенията на деца (Иер.19:5) не е бил грешка, а истинен култ! Излиза, че сатанизмът също не е грешка.

Интересно е да проследим успяват ли омнистите да отговорят на собствените си критерии за братство между религии и религиозна търпимост или те имат само декларативен характер. През 1881г. Елена Блаватска пише: “Нашата цел не е да възстановим индивидуализма, а да сметем християнството от лицето на Земята”.[5] Ако това е разбирането за религиозна  търпимост, то явно е езотерично и разбираемо само за просветените. На нас непросветените натрапчиво ни се струва, че проповедта за братство и толерантност винаги завършва с банална самовъзхвала и отрицание на традиционните религии, към братство с които само преди малко сме били призовавани. Може би на Изток ще срещнем друго разбиране на нещата? Ето какво четем при Свами Вивекананда за християните: „Незначителните умове (става дума за християните) с ограничен, невзискателен кръгозор, никога не се осмеляват да извисяват мисълта си“.[6] Колко мило! Интересно какво биха казали за християнина, който заяви, че последователите на неохиндуизма страдат от мегаломания. Със сигурност ще го обвинят в нетърпимост и догматизъм. Наблюдава се интересен парадокс. Когато другите религии критикуват християнството, това е правилното, научно и рационално отношение спрямо него. Когато християните критикуват други религии, това е нетърпимост, мракобесие и християнско невежество.[7]

Ако всички религии в крайна сметка учат едно и също, то и основата на техния морал би следвало да е тъждествена, тогава ще бъдат тъждествени и плодовете, които те принасят. Нека да проследим дали е така. Например шестата Божа заповед „не убивай“ (Втор.5:17) е достатъчно ясна, разбираема и интуитивна. Или поне за хората произхождащи от християнската култура. Дали е така при другите религии? Ако нравствената основа на всички религии е еднаква, то тази заповед следва да се съблюдава не само в християнството. Как се реализира тя, да кажем в хиндуизма? Там съществува обряд наречен сати[8], който се състои в това, че след смъртта на мъжа, неговата вдовица е длъжна да приключи живота си чрез самоизгаряне, като жива се хвърли в погребалната клада на мъжа си. Този обряд в Индия са забранили едва след идването си англичаните. Нравствената съвест на индийците не е била измъчвана от съществуването на този обряд и стотици хиляди, ако не и милиони жени са били принуждавани да приемат такъв край на живота си. При това трябва да обърнем внимание, че това не е обряд на някоя маргинална секта, а общоприета практика, която и до днес принася своите смъртоносни плодове в някои индийски села. Религиозното самоубийство в хиндуизма има своето много широко разпространение. Освен обряда сати може да позовем и обряда дикша – религиозно самоубийство, което се извършва чрез самоизгаряне или самоудавяне, най-често в името на бога Шива. В средните векове дикша е била норма. Днес е по-малко разпространена, но не е напълно изчезнала. Целта е очистване от кармата: индусите вярват, че като извършват подвиг на самоубийство в името на Шива, веднага ще попаднат в неговата обител. Много хиндуисти считат за голяма чест да приключат живота си чрез самоубийство, като се хвърлят под колелата на гигантската колесница по време на ритуала на транспортиране идолите от храма Джаганнатха в Одиша до другия край на града.[9] И до ден днешен въпреки усилията на индийското правителство да намали броя на самоубийствата, идолите в Джаганнатха събират ежегодно обилен урожай от човешка кръв. Също може да напомним на нашите братя и сестри синкретици, които толкова обичат хиндуизма с всичките му извращения, за ритуала салекхана – доброволна гладна смърт за постигането на висши сфери. „В общността Джайна се честват като герои светците, които са умрели от глад. Това се смята за най-последователния път, по който атман може да се освободи от материалните примеси.“[10] Ще припомним и за кървавите жертвоприношения на богините Кали и Дурге, на които периодически освен животни се принасят в жертва и хора, което продължава и до днес. Може би хиндуизмът е само изключение от правилото, а при високоетичния будизъм няма нищо подобно? Да се обърнем към фактите. Японският обряд харакири (или сепуко) не е отменен нито от традиционната японска религия шинтоизъм, нито от дзен будизма, още повече те му намират подобаващо нравствено оправдание. Такова пренебрежително отношение към живота е разработено именно в ученията на дзен будизма. Както се вижда, твърдението, че всички религии имат еднаква нравствена основа и учат едно и също по различен начин е откровена лъжа, предназначена да заблуди хората, които изучават световните религии само чрез езотеричната булевардна литература.[11]

Много често учението на омнизма се демонстрира с притчата за шестимата слепци и слона, която можем да срещнем в древните индийски писания, чието авторство се приписва на самия Буда.

Шестима слепи по рождение мъже дошли да познаят що е то слон. Първият опипал твърдата страна на слона и казал: „Аха! Слонът е като стена“. Вторият слепец докоснал бивната и казал: „Не, грешиш, слонът е нещо като копие“. Третият слепец попипал крака на животното и казал: „Виждам, че е нещо като дърво“. Четвъртият докоснал ушите на слона и заявил: „Слонът е подобен на ветрило“. Петият слепец, опипвайки хоботът преценил, че слонът е като змия, а шестият, изследвайки опашката го оприличил на въже.[12] Поуката от притчата е, че всички теологични диспути са безсмислени и е проява на голяма арогантност слепците да изказват мнението си без да са виждали слона, само на база на субективния си опит.

Не трябва да остане незабелязано, че все пак има някой, който вижда цялата истина и това е разказвачът на историята. Той има обективната гледна точка върху целия слон. Не може да се каже, че нечия перспектива е грешна, освен ако не се знае коя е правилната перспектива. В една от версиите на баснята това е принцът, който седи на балкона, наблюдава сцената и се възмущава от глупостта на слепите мъже. Омнистът не е нищо повече от циник, който твърди, че всички са слепи освен него.

Омнизмът е просто още една от претенциите за истина, която с нищо не е по-добра от другите. Християните не могат да приемат подобна позиция. В беседата си със самарянката при кладенеца Иисус не казва, „да, има истина и във вашата традиция“, при все, че самарианството е религиозна школа максимално близка и произхождаща от ортодоксалния юдаизъм. Напротив Иисус казва „Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите“ (Иоан.4:22). Всяка една религия претендира за ексклузивитет, защото и истината по своята дефиниция е ексклузивна. На християните често обичат да припомнят, че Христос е призовавал да не съдим никого от хората около нас (Мат.7:1-15), но пропускат да уточнят, че Той също е добавил : „Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.“ (Иоан.7:24). На последователите на „некритичната“ веротърпимост трябва да им се напомни, че главният въпрос се съдържа не в търпимостта или отсъствието на такава, а в истинността на гледната точка върху света, на основата на която се гради целия живот на човека и която определя посмъртната му участ. Обичат да обвиняват християните в „ограничено мислене“, но това не е рационален, а емоционален довод. Ако да говориш истината е „ограничено“ мислене, то по-добре да мислиш ограничено, отколкото да говориш лъжа.

Колкото и да е удобно за съвременния човек, който не познава задълбочено нито една религия, да утвърждава, че истината е навсякъде, това удобство и непознание с нищо не допринасят към аргументирането на религиозния синкретизъм.

Из книгата „Прераждането на душата. Православен отговор“. София 2022

 

Бележки:

[1] Вж. Barna Group. Atheism Doubles Among Generation Z. В:https://www.barna.com/research/atheism-doubles-among-generation-z/

[2] Неохиндуизмът е съвременна европеизирана форма на хиндуизъм, която възниква през XIX век с ученията на Шри Рамакришна и Свами Вивекананда.

[3] Вивекананда, Св. Философия Йога. Магнитогорск, 1992 с.355

[4] Пак там с.345

[5] Pall-Mall gazette, 26 април 1881. Цит. по Инокентий, еп. За превъплъщаването и преселването на душите. В: сп. Православен мисионер, книга IX, С., 1935., с.527

[6] Вивекананда, Св. Философия…Пос. съч. с.365

[7] Питанов, В. Идолы неоиндуизма: Шри Рамакришна и Свами Вивекананда. Москва. 2013, с.30 В: http://pitanov.info/sites/default/files/books/pitanov_neounduizm_.pdf

[8] Вж. подробна статия по темата в английската версия на Wikipedia,the free encyclopedia на адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)

[9] Вж.Vijayakumar, L. Hindu religion and suicide in India in Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention, Oxford. 2009, pp.24

[10] Шуман, Х. Търсещите душите срещу отричащите душите. Ученията на индийските религии за прераждането. В: сб. Учение за реинкарнацията на Изток и на Запад. С., 2019.с.28

[11] Срв. Питанов, В. Езотерика против Христа. Москва, 2013, с. 55-56 В: http://pitanov.info/sites/default/files/books/pitanov_ezoterika_protiv_hrista.pdf

[12] Преразказ по поемата на Джон Голдфри Сакс. The Blind Men And The Elephant, 1872 В: https://allpoetry.com/The-Blind-Man-And-The-Elephant

4 Comments on Има ли истина във всички религии?

 1. Янка Аврамова // 18/09/2022 в 12:08 //

  Прочетох вашата статия и се замислих върху заглавието.В него се съдържа и отговор,който може да удовлетвори много умове ,но също и така да подразни други.Само Един е казал и изявил претенция за ИСТИНА…
  „Аз съм пътя ,истината и живота“.Този отговор ще удовлетвори тези ,които на кожата на гърба си ,на живо и на дело са „срещнали“ тази истина в плът и няма сила ,която да ги отклони към друга претенция за истина.Когато се научих да се моля в Православния храм в моя град,ми бе зададен въпрос“Как повярва в Христос,какъв беше мотива ,признака и начина,как различаваш Христос от Буда?Отговорът ми дойде на място-в Кръста е разликата…Ако Буда беше разпънат на кръст,пред мен щеше да стои дилема-Кой е достоен за поклонение,в Кого да повярвам?Има една трилогия на наш съвременник Иван Робанов,достойна да украсява библиотеката на всеки български дом.Една от книгите на трилогията се казва „Кръстовден“ В нея героинята мюсюлманка възкликва“Няма друг символ,който така да описва човешката душа,както Християнският Кръст…“
  До въпроса на вашата статия,ако позволите мислено поставям мой въпрос:Има ли човек който поне веднъж в живота си да не е бил пред такава заплетена и сложна дилема ,че да бъде душата му подобно на Христос разпъната на Кръст….?
  Видях тук ваша книга ,не съм я чела,сигурно е ценна…Имате познания за източните учения ,Св Велиморович също много подробно ги е изучавал,без да отстъпи и на милиметър от Православието.Прав сте за всички нападки срещу Християнството и за всички парадокси.Точно в това е тайната на нашата вяра,нейната виртуозна сила и мисъл,уникалност и неповторимост.Тя дава възможност и свобода на човека да бъде отхвърлена и отречена.Това е уникално в Нашия Господ Иисус Христос,в Живия Бог ,на Който се покланяме ,Той ни дава свобода и възможност да го отхвърлим…Това не е пречка за Него да умре за нас и да ни обича…Лично вярвам в тази истина ,но ако някой вярва в друга…нямаме власт да му попречим….

 2. Илия Маринов // 19/09/2022 в 09:03 //

  Здравейте! Благодаря за Вашия коментар и слава Богу за Вашето обръщане и духовен опит.
  Будизмът е крайно радикална философия, която отрича реалността и постулира като цел на съществуването едно пълно разтваряне в небитието, загубата на всякаква личностност и всякакво „аз“. В процеса на писане на книгата интервюирах няколко будисти и впечатленията ми са, че това у нас е по-скоро някаква духовна екстравагантност, отколкото търсене на истината в смисъла, който ние влагаме. Едно е да изповядваш на думи, че си будист, а друго е да живееш в съответствие с вярването, че светът е илюзия, че всичко, което наричаме живот всъщност не съществува. Че няма Бог, няма душа, няма личност, няма реалност, а съществува само обусловеност. Още преди да стигнем до Кръста, за да прегърнем будизма ще ни се наложи да приемем много контраинтуитивни и радикални положения.
  Поради това, фокус на книгата не са толкова източните религии, а теософско-синкретичното учение за прераждането, което се разпространява в днешна България.

 3. Янка Аврамова // 20/09/2022 в 17:53 //

  Благодаря и от мен за отговора ви.Така е ,една от последиците на грехопадението е бягството от реалността.Защото тя започва да плаши човека.Също бягство и от всички ограничения в които човек попада след прародителския грях,ограничени сме във времето и в пространството,в грижата,болката и започваме да търсим къде да избягаме.Или в заблудата на погрешно учение или направо в лапите на греха..С Бог го е нямало това ограничение,но Адам и Ева го разбират чак после,когато престъпват Божията заповед.Това го казвам ,защото истински го проумях и преживях на живо.Да уточня,обръщането ми към Църквата не е от будизъм,но от достатъчно много други безбройни заблуди и незнание за истината..и грехове разбира се.Не съм се интересувала от будизъм,просто така ме попитаха ,в смисъл ,че можеше във въпроса който ми беше зададен да е името на кой и да е лъжлив Бог./имам предвид ,одевешното ми съобщение/.
  Ами да това е -бягството от реалността,модата ,любопитството и подобни могат да подтикнат всеки към коя да е религия и обикновено това се случва към не съвсем правилната такава…Убедих се на дело ,че когато наистина човек търси истината,но с много сериозен мотив,с осмисляне на досегашен живот,с усещането ,че нещо не е ,наред ,че грешиш и чувството ,че бъркаш пътищата ,тогава Бог няма да остане безучастен ,ще те „заведе“ направо при Него,чрез възможно най точните хора и свещеници….Когато за пръв път влязох в общността на православния храм ,в който ме заведоха ,бях покъртена,не бях срещала толкова здравостъпили на земята хора,трезви,здравомислещи,изправени срещу самата действителност,без страх ,без фалш,без показност,без нищо излишно,видях простота и сила и как е трябвало да живея.Тези хора ми показаха истината без много думи ,а с много лично присъствие…Не знам какво да кажа…Дадох си сметка ,че аз много съм била жадна за истина и за здрава вяра,за да ми покаже Бог тези хора…Друга заслуга нямам,само истинска жажда за истината,Това се случва вече в залеза на годините ми,когато и без това ,човек разбира преходността на всичко,тоест заслугата е само на Бог,че ми показа това по най добрия начин ..Бях покъртена,запитах се ,какво обяснение за света съм имала преди това ,по точно ,как без Живия Бог и без Литургията съм дишала и въобще как съм си обяснявала света около мен и себе си като част от него …..
  Винаги съм казвала и ще го повтарям Бог -няма да се открие там където Го търсят от любопитство,от лукавство ,за доказателство,заради мода ,екстравагантност,както казвате и подобни…По такива причини Живия Бог и Неговата истина няма да се открият….

 4. Янка Аврамова // 21/09/2022 в 09:28 //

  Сещам се още нещо,изхождайки пак от заглавието на вашата публикация.За истината…Една истина може да бъде болна ,може да бъде и здрава…Ако приемем ,че в много религии има истина,трябва да помислим здрава ли е тази истина?И коя истина е здрава?Тази в която има живот и утвърждава живота,защото както казва един духовник срещу думата „живот“ няма контрааргумент,срещу този дар,това понятие ,тази дума светът не е способен да измисли ,да постави и да утвърди нещо друго…Християнството утвърждава живота,Християнството отговаря на всички признаци да бъде ИСТИНА,без значение християните ,като хора в каква кал се търкалят.От това Христос не се променя,Той свети,продължава да бъде светлина.
  Също признак за истина за дадено нещо ,не само отнасящо се до религия или друго,е когато в пълна и съвършена хармония могат да бъдат съчетани и съвместими/ на пръв човешки поглед и логика /пълни противоположности.Девство с раждане,смирение със сила,кротост с твърдост и смелост и така нататък..земен ангел или небесен човек,смърт и възкресение..Само в православието изповедниците на Христос могат да бъдат и са най-земните хора,най здраво стъпили на земята и същевременно най-издигнатите до небето-в духовен смисъл .Те гледат към небето,без да забравят ,че са по ниско от тревата пред Лицето на Бога .В Православието видях невероятното съчетание на противоположнисти,които градят цялото в невероятно съвършенство.!.Не познавам друга религия да е способна на това….За мен това е здравата истина и тя е посята във всеки кръстен в Христос човек,без значение този човек в каква кал ще се търкаля и в какви заблуди ще потъва през живота си…Ние сме в динамика ,в развитие и ни е даден шанс да се измъкнем,и повече от недостойно е да се откажем от този шанс…
  Хвърлянето на човек във всякакъв вид религия ,също така е подтикнато и от жаждата за съвършенство и тази жажда е оправдана и основателна…Затова и много хора смятат прераждането за начин да се усъвършенстваме,В човек е заложено ,че е създаден за вечността,той не може да се примири ,че всичко свършва тук с един живот и не е успял да се усъвършенства в неговите рамки…
  На всяка болна истина Православието отговаря със здрава такава…
  Ние вярваме във Възкресение…и нямаме потребност от прераждане…..

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: